Skip to main content

Allmänna villkor

Svea Internet – Allmänna villkor / GDPR

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för avtal om SVEA Internet AB´s tjänster. Avtal om tjänst ger kunden rätt att nyttja tjänsten varvid dessa allmänna villkor och, i förekommande fall, särskilda villkor samt eventuella tilläggsvillkor ska gälla för sådan tjänst. Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av respektive tjänst. Allmänna villkor är fastställda av SVEA Internet AB och gäller tillsvidare.

Definitioner

Med ”tjänst” avses tjänst och i förekommande fall tilläggstjänst. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som ingått avtal om tjänst med SVEA Internet AB. Med kunduppgift avses uppgift om tjänsten, såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om kunden. Med avlämningspunkt avses det uttag där internettjänsten levereras.

Utrustning

Kund ansvarar för att knyta samman egen utrustning med avlämningspunkt. SVEA Internet AB tar inget ansvar för att kundens spridningsnät och att eventuell annan angränsande utrustning inte uppfyller de krav som ställs på höghastighetskommunikation.

Betalning

Kunden ansvarar för användningen av tjänsten och är skyldig att betala avgifter för tjänsten och användningen därav. Avgifter för respektive tjänst framgår av vid var tid gällande prislista. Tjänstens avgifter börjar gälla efter det att SVEA Internet AB skickat kunden bekräftelse på att tjänsten är aktiv och varar till utgången av påbörjad hel debiteringsperiod. Därefter förlängs avtalet automatiskt med en ny debiteringsperiod. Debitering av återkommande avgifter sker i förskott för nyttjande av tjänsten. Betalning sker mot separat faktura. Kreditbedömning av kunden kan komma att utföras.

Ångerfrist

Kunden äger rätt att frånträda avtalet under förutsättning att han meddelar detta inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks, d.v.s. från det datum då Kunden beställde Tjänst (ångerfristen). Verkan av ångerrätt: Om kunden i förväg erlagt avgift för Tjänst skall avgiften återbetalas inom trettio (30) dagar från det att leverantören erhöll meddelandet om att Kunden frånträder avtalet. Undantaget från ångerrätt: Om kunden samtyckt till att leveransen av tjänst påbörjas under ångerfristen, d.v.s. inom en 14-dagars period föreligger ingen ångerrätt. Kunden är då införstådd med att om leveransen påbörjas under ångerfristen har Kunden ingen ångerrätt på sätt som anges ovan.

Överlåtelse

Kund får ej upplåta tjänsten avsiktligt eller oavsiktligt till tredje person, Kunden får ej heller överlåta avtalet utan skriftliga medgivande från SVEA Internet AB. SVEA Internet AB får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner.

Avstängning

Om kunden bryter mot de angivna bestämmelserna har SVEA Internet AB rätt att stänga tjänsten. Kundens betalningsskyldighet kvarstår dock tills dess avtalet upphör vid debiteringsperiodens slut.

Avtalstid/Uppsägning

Avtalet gäller tillsvidare med tre månaders uppsägning innan bindningstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen till SVEA Internet AB. Upplupna avgifter regleras i samband med att avtalet upphör.

Force Majeure

SVEA Internet AB skall inte kunna påföras ansvar om avtalat åtagande ej kunnat genomföras på grund av omständigheter som SVEA Internet AB ej rimligen kunnat råda över såsom av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, fysisk åverkan på annan utrustning, varubrist, myndighetsbeslut, avbrott i anslutna nät eller annan liknade händelse.

Ansvarsbegränsning

SVEA Internet AB ansvarar ej för innehållet i den information som passerar nätet och är ej eller skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig levereras av data eller omständigheter av liknande slag. SVEA Internet AB är inte heller skadeståndsskyldig om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Allt det som publiceras eller skickas från tjänsten är abonnenten personligen ansvarig för. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för SVEA Internet AB eller någon annan. Kunden ska hålla SVEA Internet AB skadelös för krav riktade från tredje man mot SVEA Internet AB pga användningen av tjänsten.

Ändring av villkor och priser

SVEA Internet AB har rätt att ändra dessa allmänna villkor med tre månaders varsel. Tjänst tillhandahålles enligt vid var tid gällande prislista. SVEA Internet AB har rätt att ändra avgifterna med en månads varsel. Ändringar ska inte avse redan debiterade avgifter.

Personuppgiftslagen

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar. Personuppgiftsansvarig är SVEA Internet AB orgnr. 559076-1572, Box270, 61126 Nyköping, epost: info@sveainternet.se., telefon 0155-190050.

Användning av din information

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål. · För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
• För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster eller ditt besök på våra webbplatser.
• För statistiska ändamål · För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer.
• För att hjälpa dig med service och support.
• För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden eller samarbetspartners till oss.
Vi kan komma att samla in information om du:
• Registrerar dig på hemsidor som tillhör SVEA Internet AB
• Ingår avtal om produkter och/eller tjänster · Kontaktar kundcenter
• Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
• Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
• Deltar i kampanjerbjudanden
• Prenumererar på nyhetsbrevet
• Kontaktar Kundombudsmannen
• Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
• Skickar brev och e-post till oss

Tillfällen när vi vidarebefordrar din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel service- och underleverantörer. Vi delar enbart med oss av information till företag med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättat, vilket innebär att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer. Vid vidarebefordring av dina uppgifter reglerar vi att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt GDPR. Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

Så behandlar vi dina personuppgifter

På denna sida kan du läsa de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar

Personuppgiftsansvarig är SVEA Internet AB orgnr. 559076-1572, Box 270, 61126 Nyköping, e-post: info@sveainternet.se, telefon 0155-190050.

Användning av din information:

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster eller ditt besök på våra webbplatser.
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt och för att stödja våra kundrelationer.
 • För att hjälpa dig med service och support.
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden eller samarbetspartners till oss.

Vi kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör SVEA Internet AB
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Kontaktar kundcenter
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Prenumererar på nyhetsbrevet
 • Kontaktar Kundombudsmannen
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor med mera
 • Skickar brev och e-post

Tillfällen när vi vidarebefordrar din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel service- och underleverantörer. Vi delar enbart med oss av information till företag med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättat, vilket innebär att de behandlar uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer. Vid vidarebefordring av dina uppgifter reglerar vi att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för oss och att all information behandlas enligt GDPR.

Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

I samband med att du lämnar personuppgifter till oss via webbplatsen får du bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje.

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade. Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
Du har dessutom rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som du kan överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Även här skickar du in en skriftlig begäran.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för SVEA Internet AB kan nås på e-post info@sveainternet.se eller telefon 0155-190050. Begäran om registerutdrag skickas till SVEA Internet AB, Box 270, 611 26 NYKÖPING.

Ändringar av bestämmelserna för personuppgifter

Sker det förändringar i våra villkor för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Villkoren kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.